ชื่อ - นามสกุล :นางพรพนา บริพันธ์
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าสาย
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าสาย