ชื่อ - นามสกุล :นางปิยะมาศ ทองชัยประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์/หัวหน้าสายชั้น