ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธันย์จิรา ธนอริยะสุขทวี
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนห้องสมุด
ที่อยู่ :โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนห้องสมุด