ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพรรณี ขัดสาร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ :โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน