ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนิดา บุญเกิด
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :การเงินโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ