ชื่อ - นามสกุล :นางสาววีราภรณ์ เจริญใหญ่
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ กอท.
ที่อยู่ :โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ