[ Yingnaka123 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Pethladda Pootada
ชื่อเล่น : 
Ying
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/4/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
lovenaka1444@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น